STW.nl

You are here

Open Technologieprogramma

Status 
Open
Call Type 
Open

Het Open Technologieprogramma (OTP) is bedoeld voor projecten over de hele breedte van het technisch-wetenschappelijke onderzoek, er zijn geen thema’s in het OTP. Wilt u een onderzoeksaanvraag indienen? Dat kan het hele jaar door. Daarvoor klikt u op de button 'Nu aanvragen' in het linkermenu.

Honorering
Hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit én utilisatie zijn de twee criteria waarop aanvragen door internationale onafhankelijke referenten worden beoordeeld. Het onderzoeksvoorstel, de referentcommentaren en het weerwoord van de indieners vormen samen een protocol. Op basis van de protocollen bepaalt een jury een prioriteitsvolgorde. Het bestuur neemt het uiteindelijke honoreringsbesluit. Er worden steeds ongeveer 20 voorstellen tegelijk beoordeeld. Bij elk project wordt een Gebruikerscommissie ingesteld.

Het budget van het Open Technologieprogramma bedraagt voor 2018 21,5 miljoen euro. Binnen het Open Technologieprogramma werd in 2017 circa 30 procent van de aanvragen gehonoreerd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TTW-program officer in uw vakgebied.

Vernieuwde Brochuretekst OTP vanaf 1 augustus 2017
Sinds 1 mei 2017 is een nieuwe NWO Subsidieregeling 2017 van kracht. Dit heeft geen gevolgen voor de aanvraagprocedures en het huidige beleid van het NWO-domein TTW zoals het beleid rondom Intellectueel Eigendom en Publicatie. De Algemene Voorwaarden van STW komen te vervallen. Deze voorwaarden zijn nu opgenomen in de NWO Subsidieregeling 2017 en in de brochureteksten (calls for proposals). Het OTP is het eerste financieringsinstrument van NWO-domein TTW dat gebaseerd is op de NWO Subsidieregeling 2017. De brochuretekst is daarom aangepast. De grootste wijziging is dat taak en werkwijze van de gebruikerscommissies staan beschreven in een apart document ‘Richtlijnen Gebruikerscommissie NWO-domein TTW’.

Op aanvragen en projecten waarop de Algemene Voorwaarden van STW van toepassing zijn, blijven deze voorwaarden onverminderd van kracht. De brochuretekst en daarop gebaseerde subsidieverleningsbesluiten verwijzen steeds naar de van toepassing zijnde regelingen. Lees meer over de nieuwe NWO Subsidieregeling binnen NWO-domein TTW.

Nieuwe personeelstarieven
Sinds 1 juli 2017 zijn de nieuwe personeelstarieven met betrekking tot het 'akkoord overlaten werkgeverschap NWO/VSNU' van kracht. Voor NWO-domein TTW zijn deze tarieven nog altijd zonder opslag voor het risico van werkloosheid. Voor aanvragen ingediend na 30 juni 2017 dienen de nieuwe bedragen opgenomen te zijn in de aanvraagbegroting.

LET OP: Om de nieuwe tarieven in de begroting in ISAAC te verwerken dient u GEEN vinkje te plaatsen bij ‘Ik ga akkoord met de gehanteerde standaard tarievenlijst’.

Datamanagementprotocol
Voor alle calls for proposals is sinds 1 oktober 2016 het datamanagementprotocol van NWO van kracht. Kijk voor meer informatie op de datamanagement-pagina van NWO, de richtlijnen voor het indienen van een OTP en het formulier Data management section.

Indienen
Om een OTP-aanvraag in ISAAC te kunnen indienen, klikt u op de 'Nu aanvragen' button links bovenaan deze pagina.

De benodigde documenten voor het aanvragen van een OTP-project:

- NWO Subsidieregeling 2017
- Brochure Richtlijnen Gebruikerscommissie NWO-domein TTW
- Richtlijnen voor het aanvragen van financiering in het Open Technologieprogramma per 1 januari 2018
OTP-invulformat
- Financiële planning
- Verklaring en ondertekening hoofdaanvrager
- Vaste tarieven salaristabellen TTW (per 01-07-2017)
- Intellectueel Eigendom & Publicatie-afspraken
- Datamanagement sectie
- Tarieven mensuren in-kindbijdrage
- Template steunbrief

In de ‘Richtlijnen voor het aanvragen van financiering in het Open Technologieprogramma’ kunt u verscheidene toelichtingen vinden, o.a. op de volgende onderwerpen:
- Intellectueel Eigendom & Publicatie-afspraken;
- Cofinanciering;
- Vereisten aan een steunbrief;
- Personeelsposities;
- Begrotingsposten;
- Verplichte formulieren;
- Beoordelingsprocedure (incl. Vragen aan de referenten en Beoordelingsschalen).
 

N.B.: De Engelstalige documenten voor het indienen van een OTP-voorstel zijn op deze pagina te vinden.
N.B.: The English documents for submitting a proposal in the OTP program can be found on this page.
Contact person