STW.nl

U bent hier

Q&A NWO Subsidieregeling

Q&A NWO Subsidieregeling

9 juni 2017

Sinds 1 mei 2017 is een nieuwe subsidieregeling voor NWO van kracht. De subsidieregeling vormt de basis van waaruit heel NWO, inclusief NWO-domein TTW, subsidies verleent. Met de inwerking treding van deze regeling vervallen de Algemene Voorwaarden waar TTW tot nu toe mee werkte. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over de nieuwe regeling. Regelmatig wordt de informatie aangevuld.
 
Wat is de subsidieregeling?
De subsidieregeling is een document dat alle voorwaarden en verplichtingen omvat die van toepassing zijn wanneer NWO subsidies verleent. De nieuwe subsidieregeling geldt voor alle NWO-domeinen, ook NWO-domein TTW. De algemene voorwaarden waar TTW tot nu toe mee werkte, worden niet meer gehanteerd bij calls die vanaf nu opengaan.
 
Waarom is er een nieuwe subsidieregeling?
De aanleiding is de nieuwe organisatiestructuur van NWO, die in werking trad op 1 januari 2017. Tot die tijd hanteerde STW eigen algemene voorwaarden, die waren ge├źnt op de subsidieregeling waar NWO destijds mee werkte. TTW kan echter geen eigen algemene voorwaarden hanteren, omdat het geen eigenstandige entiteit is (in tegenstelling tot STW).
 
Wat is er veranderd?
Het betreft een beleidsarme harmonisatie, waardoor afspraken en werkwijzen niet veranderen. Dus ook de afspraken en werkwijzen van TTW zoals die waren vastgelegd in de algemene voorwaarden, veranderen niet. Ze zijn nu alleen anders geformuleerd, en op een andere plek te vinden. Specifieke onderdelen van de algemene voorwaarden van STW verhuizen naar een plek in de nieuwe subsidieregeling, naar de separate brochure 'Richtlijnen voor gebruikerscommissies' en in de calltekst van een financieringsinstrument. 
 
Tot nu toe werd gewerkt met de volgende documenten:
 
  • NWO-subsidieregeling (bestemd voor aanvragers)
  • Algemene voorwaarden STW (voor aanvragers, gebruikers en cofinanciers)
  • Brochure/calltekst (voor aanvragers)
 
Nu werkt NWO-domein TTW met deze documenten:
 
  • NWO-subsidieregeling (bestemd voor aanvragers). Hierin staat o.a. de basis van IE-afspraken uit de algemene voorwaarden van STW
  • Brochure/calltekst (voor aanvragers). Hierin staan voorwaarden die specifiek voor TTW gelden. Ook wordt in veel gevallen onderstaande bijlage gebruikerscommissies hierin opgenomen. 
  • Brochure Richtlijnen Gebruikerscommissies NWO-domein TTW voor aanvragers en gebruikers). Hierin staat hoe TTW vorm geeft aan het NWO-IE-beleid en gebruikerscommissies.
 
Hoe ziet de nieuwe subsidieregeling eruit?
De subsidieregeling heeft een andere, meer procesmatige opbouw dan de algemene voorwaarden van STW. De indeling van de hoofdstukken is als volgt:
 
1. Aanvraag
2. Beoordeling en besluitvorming
3. Project
4. Publicatie en utilisatie
5. Algemeen
 
Niet alle onderdelen van de algemene voorwaarden van STW/TTW zijn in de nieuwe regeling opgenomen. De regeling is formeel alleen van toepassing op de aanvrager, projectleider of begunstigde, en dus niet op cofinanciers en gebruikers. Voor die laatste groep worden de voorwaarden vastgelegd in de calltekst of een bijlage bij de calltekst. Afspraken over bijvoorbeeld gebruikerscommissies worden vastgelegd in de calltekst of bijlagen daarbij. Het blijft dus mogelijk om in de calltekst specifieke eisen op te nemen die voor de call van toepassing zijn. 
 
Wat gebeurt er met de algemene voorwaarden van TTW/STW?
Deze blijven van toepassing op calls die zijn geopend voor 1 mei 2017. In de periode van 1 mei 2017 tot 1 augustus 2017 gold een overgangsregeling waardoor calls open gegaan in deze periode nog onder de oude regeling vallen. Voor calls die vanaf 1 augustus opengaan, geldt de nieuwe subsidieregeling. De OTP Call for Proposals is per 1 augustus 2017 aangepast en is de eerder call die onder de nieuwe regeling valt. 
 
Wat gebeurt er met projecten die al zijn gehonoreerd?
Voor reeds toegekende projecten verandert er niets. Op deze projecten blijven de voorwaarden van toepassing die golden op het moment van honoreren. Voor een call for proposals vanuit NWO-domein TTW is de nieuwe subsidieregeling van toepassing op calls die open gaan na 1 augustus 2017. In de call for proposals wordt ook verwezen naar de juiste documenten en is in deze leidend.
 
Wat verandert er voor de aanvrager?
Werkwijzen en procedures veranderen niet. De taal en opbouw van regeling en calltekst zijn wel aangepast. Mochten aanvragers en gebruikers vragen hebben kunnen ze deze stellen door een mail sturen aan: nwosubsidieregeling@nwo.nl.
 

Wat verandert er voor cofinanciers en gebruikers?
De nieuwe subsidieregeling heeft geen gevolgen voor cofinanciers en gebruikers. Echter anders dan voorheen staat het instellen van de gebruikerscommissie beschreven in de regeling. De afspraken over de taak en werkwijze van de gebruikerscommissie staan beschreven in de separate Brochure Richtlijnen Gebruikerscommissie NWO-domein TTW. Indien na honoering een gebruikerscommissie wordt ingesteld geldt naast de subsidieregeling ook de richtlijn. Of een gebruikerscommissie worden ingesteld vindt u terug in Call for proposals.

Waar kan ik de subsidieregeling vinden?
De subsidieregeling is te downloaden als pdf-bestand. Documenten die specifiek van toepassing zijn op een bepaalde call, zijn te vinden op de betreffende webpagina van die call.
 
Waar kan ik terecht met vragen?
NWO vindt het belangrijk om uw vragen en suggesties te horen. NWO heeft een speciaal loket hiervoor geopend: nwosubsidieregeling@nwo.nl
 
Ook kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers:
Yvette Prins (juridische vragen)
Marja Dijksterhuis (procesvragen over calls)