STW.nl

U bent hier

Demonstrator

Het programma Demonstrator van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) richt zich op het faciliteren en stimuleren van de toepassing van onderzoeksresultaten vanuit de Nederlandse kennisinstellingen. Het gaat daarbij om een technologie verder te ontwikkelen tot het niveau van Minimal Viable Product (minimaal werkbaar product). Deze eerste versie van een product kan dan door middel van demonstraties aan derde partijen worden gepresenteerd om overgedragen te worden (“Show to Transfer”). De uiteindelijke commercialisatie van de technologie vindt dan plaats bij een derde partij.

Let op: voor starters geldt er een andere regeling: Take-off (www.stw.nl/nl/takeoff).

Het Demonstrator-programma kent één ronde per jaar. Aanvragen kunnen worden ingediend door:

 • hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten aangesteld aan:
  • Nederlandse universiteiten (of met vergelijkbare posities aan de universitaire medische centra)
  • KNAW- en NWO-instituten
  • het Nederlands Kanker Instituut (NKI)
  • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek teNijmegen
  • Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble
  • NCB Naturalis
  • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
 • docenten en lectoren, met een aanstelling aan een Nederlandse hogeschool [1].

   

De bovenvermelde onderzoekers moeten een aanstelling hebben (vast of tijdelijk) gedurende de looptijd van het aanvraagproces en het Demonstrator-project dat mogelijk hieruit volgt.

Bij een Demonstrator-aanvraag is geen derde (bedrijf, IP bv of start-up) betrokken die de Demonstrator-technologie wil gaan exploiteren of de technologie al exploiteert. In dat geval kan de derde als een beoogd partner worden beschouwd om de technologie te exploiteren. Daarnaast is de Demonstrator-regeling niet bedoeld voor de aanvrager die zelf voornemens is de technologie te exploiteren, ook niet als de exploitatie middels een (IP) bv geschiedt.

Aanvragen kunnen alleen door de hoofdaanvrager worden ingediend via ISAAC, het elektronisch subsidieaanvragensysteem van het NWO-domein TTW (via de rode indienknop links bovenaan de Open Call-pagina).
 

Relevante documenten voor het aanvragen van een Demonstrator 2016

 

Over Demonstrator

In een Demonstrator-project worden alle voorbereidende werkzaamheden om een technologie aan een derde partij te kunnen overdragen uitgevoerd. Een Demonstrator-project bestaat uit twee onderdelen. Een onderdeel beslaat de ontwikkeling van een demonstratiemodel op MVP-niveau (minimaal werkbare product), waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de Unieke Selling Points zijn van een Demonstrator-technologie. Parallel hieraan worden in het andere onderdeel transferactiviteiten uitgevoerd die moeten leiden tot de overdracht van de Demonstrator-technologie naar een derde partij voor exploitatie. De overdracht dient plaats te vinden tegen een marktconforme vergoeding.

Bij toepassing van onderzoeksresultaten spelen intellectuele eigendomsrechten (IE) een belangrijke rol. Het is daarom van belang voorafgaand aan de start van een Demonstrator-project inzichtelijk te hebben welke (mogelijke) intellectuele eigendomsrechten er gevestigd zijn op de benodigde kennis en of over deze rechten kan worden beschikt om deze aan een commerciële partij, die deze wil produceren en exploiteren, aan te bieden in de vorm van een licentie dan wel in de vorm van een eigendomsoverdracht. Met andere woorden: er dient freedom-to-operate te zijn om overdracht van de technologie naar een derde partij mogelijk te maken. Dit betekent dat de intellectuele eigendomsrechten in handen dienen te zijn van de aanvragende universiteit, onderzoeksinstelling of hogeschool. Er zijn geen blokkerende afspraken (licenties e.d.) die de overdracht van het IE kunnen bemoeilijken of zelfs verhinderen.

Demonstrator staat open voor aanvragen gebaseerd op resultaten die voortkomen uit universitair onderzoek of onderzoek gefinancierd door Regieorgaan SIA.

Demonstrator-project
Een Demonstrator-project heeft een looptijd van maximaal 18 maanden. Voor een Demonstrator-project kan maximaal 150.000 euro worden aangevraagd.

Een Demonstrator-project bestaat uit de volgende twee onderdelen:

 • 1 - SHOW: het maken van een Demonstrator (commercieel demonstratiemodel)
  Deze activiteit heeft een doorlooptijd van maximaal 12 maanden en wordt gevolgd door een tussentijdse evaluatie.
 • 2- SELL: het uitvoeren van commerciële activiteiten t.b.v. de marktintroductie van een Demonstrator.
  In dit onderdeel worden commerciële activiteiten uitgevoerd gericht op de verkoop van de Demonstrator-technologie. Dit onderdeel loopt parallel aan het maken van een Demonstrator.
   

Relevante documenten voor lopende Demonstrator-projecten

· Voorwaarden ten aanzien van facturatie en betalingen
· Borderel (begeleidingsformulier bij facturen) 
· Richtlijnen Midterm Review Demonstrator-project

 


[1] Hogeschool: instelling die wordt bekostigd in overeenstemming met artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en lid is van de Vereniging Hogescholen.


 

Contactpersoon 


Subscribe to RSS - Demonstrator