STW.nl

U bent hier

 

Bestuur en Bureau

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) is onderdeel van de nationale wetenschapsfinancier NWO. TTW heeft een eigen Bestuur en de dagelijkse leiding is in handen van de directeur. Bestuur en directeur worden ondersteund door het TTW-bureau. Op het TTW-bureau werkt 60 fte aan ondersteunend personeel. Circa de helft bestaat uit hoogopgeleide program officers die ieder expert zijn op enkele vakgebieden. Ze hebben programma's, projecten en netwerken in hun portefeuille. Het realiseren van kennisoverdracht is de kernactiviteit van TTW. De gespecialiseerde juristen van de afdeling Valorisatie en Juridische Zaken stellen overeenkomsten met betrokken partijen op over kennisbescherming en kennisoverdracht.
 
Het TTW-bestuur bestaat uit:
 
Prof.dr.ir. Jaap Schouten (voorzitter)
Prof.dr. Isabel Arends (vicevoorzitter)
Ir. Karin Sluis
Dr. Margrethe Jonkman
Dr. René Penning de Vries
Prof.dr. Wiro Niessen
 

Budget

TTW ontvangt voor het uitvoeren van haar missie financiering van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het bedrijfsleven en diverse andere organisaties. In 2016 bedroeg het budget van STW 111 miljoen euro, waarvan 57 miljoen afkomstig van NWO/OCW, 23 miljoen van EZK, 17 miljoen van derden en 10 miljoen van cash cofinanciering door bedrijven die participeren in onderzoeksprojecten.
 

Kengetallen

De onderzoekers op TTW-projecten komen in dienst van de instelling waar het onderzoek wordt verricht. Op elk moment lopen er zo’n 600 projecten die onder leiding staan van een universitaire projectleider en begeleid worden door een program officer (PO) van TTW. Bij alle projecten samen zijn ongeveer 1400 gebruikersrelaties betrokken. Daarvan komen er zo’n 1000 uit het bedrijfsleven en hiervan is circa 48% technisch midden- en kleinbedrijf. De nieuwe kennis wordt vastgelegd in jaarlijks zo’n 75 proefschriften, 650 wetenschappelijke publicaties en 5 octrooien. Nieuwe kennis vindt ook zijn weg naar het bedrijfsleven via licentieovereenkomsten en start-ups.
 

Bureauvoering

TTW voert het programmabureau van het innovatieprogramma NanoNextNL. Dat is een consortium van 130 bedrijven, universiteiten, kennisinstituten en universitair medische centra die onderzoek doen naar micro- en nanotechnologie. Het gehele NanoNextNL-programma omvat een totaalbedrag van 250 miljoen euro.
 
De Stichting NanoLabNL heeft het programma- en innovatiemanagement ondergebracht bij TTW. NanoLabNL is een samenwerkingsverband van vijf nanolabs in Nederland dat een open toegankelijke infrastructuur biedt voor R&D in nanotechnologie. De vijf deelnemende partners zijn de nanolabs van de Universiteit Twente, TU Delft, TU Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen en TNO Delft. Het programmabureau van NanoLabNL is verantwoordelijk voor valorisatie, communicatie, financiën en administratie.
 
TTW verzorgt de bureauvoering voor het onderzoeksconsortium hDMT (Institute for human Organ and Disease Model Technologies). In hDMT werken negen onderzoeksinstellingen aan de ontwikkeling van ‘orgaan-op-chips-technologie’. Het consortium is opgericht door Universiteit Twente, TU Delft, TU Eindhoven, Hubrecht Instituut, Universiteit Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum, Erasmus Medisch Centrum, Galapagos en Genmab. TTW verzorgt voor het consortium de organisatorische, juridische en financiële ondersteuning en communicatie.
 

Korte geschiedenis TTW

TTW is in 2017 ontstaan uit de Technologiestichting STW. Technologiestichting STW heeft zijn wortels in het programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie van de Stichting FOM aan het eind van de jaren ’70 van de vorige eeuw. In 1981 werd STW officieel als stichting opgericht om het totaal aan technische wetenschappen te kunnen bedienen. De doelstelling van de stichting is sindsdien het realiseren van kennisoverdracht vanuit excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek. Enige jaren geleden is het accent in de missie gewijzigd naar kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers, om de rol van de gebruikers in alle TTW-projecten te benadrukken. Gebruikers leveren tijdens onderzoeksprojecten waardevolle adviezen en brengen eigen kennis in wat tot aanscherping van de onderzoeksvraag kan leiden. Uiteindelijk is innovatie – of in TTW-termen utilisatie – het resultaat van de inspanningen van onderzoekers en gebruikers samen.
 

Van STW naar TTW

Vanaf 1 januari 2017 zijn de activiteiten van de stichting STW geleidelijk ondergebracht in het nieuwe NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). De verandering maakt deel uit van een NWO-brede transitie. Lees meer over de NWO-transitie.