STW.nl

U bent hier

Simon Stevin Meester 2010

De titel Simon Stevin Meester 2010 is toegekend aan prof.dr. Philip de Goey, hoogleraar Verbran-
dingstechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). STW kent de onderscheiding toe aan De Goey voor zijn voortreffelijke fundamentele onderzoek dat hij weet te koppelen aan praktische vraagstukken.

Philip de Goey is een voortrekker en pionier op
het gebied van verbrandingstechnologie. Zijn systematische onderzoek naar het fundamentele gedrag van vlamfronten vormt de grondslag waar-
op schonere en zuinigere verbrandingtechnieken kunnen worden ontwikkeld. De basis van de goede resultaten ligt in het succesvol toepassen van 'multi-scale' technieken, waardoor de vergaarde fundamentele kennis gebruikt kan worden in actuele vraagstukken in de industrie.

Schone en zuinige verbranding
Het werk van De Goey en zijn groep richt zich op schone en zuinige verbranding in gasturbines, motoren, kleinschalige branders en biomassasystemen. Door het analyseren  van vlamfronten en het bestuderen van het verbrandingsgedrag van een breed scala aan brandstoffen is De Goey erin geslaagd
betere modellen op te stellen en te valideren, van waaruit schonere en zuinigere verbrandingstechnologieën ontwikkeld kunnen worden.

‘Het is ons gelukt op basis van deze modellen op allerlei niveaus naar het verbrandings-
proces te kijken. In deze ‘multi-scale’ technieken ligt de kracht van het onderzoek’, zegt De Goey. Het is dan nog mooier wanneer deze modellen kloppen met experimenten in het laboratorium en dat dan samen met de industrie  praktische verbrandingssystemen verder ontwikkeld en ontworpen kunnen worden.

Toekomstige brandstoffen
De onderzoeksgroep van De Goey neemt niet alleen de traditionele fossiele brandstoffen onder de loep, maar onderzoekt ook de eigenschappen van toekomstige brandstoffen, bijvoorbeeld geproduceerd uit biomassa. ‘Zo doen we onderzoek naar de verbranding van brandstoffen gemaakt uit biomassa-afval, zoals de stelen van maïsplanten. Het is zelfs mogelijk om rechtstreeks vanuit zonne-energie brandstof te maken’.

Dit sluit aan bij de trend om de eigenschappen van brandstoffen beter te koppelen aan de verbrandingstechniek, zodat er steeds een optimaal rendement en laagste schadelijke emissies gehaald wordt. In de toekomst blijft het onderzoek naar schone en zuinige verbranding van essentieel belang, onder andere vanwege de hoge energieopslag van vloeibare brandstoffen, met name nodig voor zwaar transport (vliegtuigen, schepen en vrachtauto’s).

Dankzij onderzoek van De Goey is het mogelijk om bij lagere temperaturen brandstoffen te verbranden, waardoor er minder schadelijke stoffen zoals NOx vrijkomen. De systematische aanpak van De Goey heeft er toe geleid dat er de laatste jaren steeds meer toepassingen en oplossingen voor schone en zuinige verbranding gevonden zijn. Voor al deze toepassingen is er nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Ook zijn er vanuit het onderzoek al diverse spin-off-bedrijven opgericht, mede dankzij de STW-Valorisation Grant. ‘Ik zie deze onder-
scheiding als blijk van waardering voor onze aanpak. De basis is gelegd door de fundamen-
tele vlameigenschappen te analyseren. Dankzij dit stevige fundament kunnen we dit nu op verschillende gebieden optimaliseren’, aldus De Goey.

Curriculum vitae
Philip de Goey heeft natuurkunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1988 is hij gepromoveerd aan de faculteit Technische Natuurkunde van de TU/e. Sinds 2000 is De Goey voltijds hoogleraar Verbrandingstechnologie aan de faculteit werktuigbouwkunde van de TU/e en in 2001 is hij leider van de nieuwe sectie verbrandingstechnologie. Van 1999 tot 2000 was hij visiting professor aan het ‘Institut für Technische Mechanik’ bij de RWTH-Aachen in Duitsland. Van 2001 tot 2005 was hij voorzitter van het platform ‘Clean and Efficient Combus-
tion’ van STW. Sinds 2004 is hij lid van de Board of Directors van het wereldwijde wetenschap-
pelijke verbrandingsinstituut, het ‘Combustion Institute’, waarvoor hij diverse colloquia in het tweejaarlijkse Internationale Symposium on Combustion heeft georganiseerd.

Momenteel is De Goey programmaleider van het STW-Perspectiefprogramma ‘Clean Combustion Concepts’. Verder is hij editor van diverse tijdschriften, waaronder het prestigieuze tijdschrift Proceedings of the Combustion Institute en is hij (co-)auteur van
meer dan 200 wetenschappelijke publicaties.

De Goey ontving de prijs op 7 oktober 2010 tijdens het STW-Jaarcongres in Nieuwegein.